శ్రీ రామశరణ్ గురుదేవుల జన్మదినోత్సవం

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 01

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 02

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 03

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 04

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 05

Srirama Saran Guru Devulu Janmadinotsavamu part 06