స్వయంగా గురువుగారిని 1993లో భక్తులు పూజించుకున్న వీడియో